Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Bogoria

Adres:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:urzad@bogoria.pl
Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 294

Data publikacji:
2020-03-31 11:40:56

Przedmiot: Gmina Bogoria: Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Treść przetargu:

Znak: IR.271.4.2020

Bogoria, dnia 31.03.2020 r.


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (15) 867-40-86; 867-41-72 fax. (15) 867-42-81

http://bip.bogoria.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.bogoria.pl

 

Ogłoszenie nr 527175-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Gmina Bogoria: Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogoria, krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13 , 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (URL): http//www.bip.bogoria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http//www.bip.bogoria.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http//www.bip.bogoria.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria
Numer referencyjny: IR.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’, zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria” 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji, zwanego dalej „Harmonogramem” nie później niż 3 dni robocze po podpisaniu umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Pierwszy etap jaki powinien wykazać Wykonawca w harmonogramie to wykonanie 12 dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budynków które podlegają termomodernizacji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45100000-8
45220000-5
45111200-0
45261000-4
45262120-8
45262520-2
45321000-3
45331100-7
45410000-4
45421000-4
45442100-8
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria reprezentowana przez Wójta Gminy Bogoria  Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria jest Pan Sylwester Cieśla kontakt ul. Kościuszki 11/110, 25-310 Kielce, która jest dostępna pod adresem e-mail: mail: iod@czi24.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn., Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria” Znak sprawy: RGiZP.271.4.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych. b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 600 000,00zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220) b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220) . c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220) d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220) e) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220). f) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220) g) wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartość nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto lub jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót termomodernizacyjnych która swoim zakresem obejmowała m.in wymianę okien, docieplenie ścian oraz wymianę centralnego ogrzewania o wartość nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego określonych w pkt od a do c.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 5 do SIWZ) e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) f) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) g) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych. h) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 44 000,00 zł (słownie:czterdzieści cztery tysiące złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Gwarancja 40,00
Cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty : a) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 3. Odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 4. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia: 1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót; 6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego; 7) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia; b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych; d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; e) konieczność wykonania badań archeologicznych 8) wystąpienia siły wyższej. 5. Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 4, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-27, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

Wójt Gminy Bogoria

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - 16.04.2020 r.

Wójt Gminy Bogoria

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - 17.04.2020 r.

Wójt Gminy Bogoria

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - 17.04.2020 r.

Wójt Gminy Bogoria

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - 20.04.2020 r.

Wójt Gminy Bogoria

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 27.04.2020 r.

Wójt Gminy Bogoria

Załączone pliki
SIWZ_31_03_2020.pdfSIWZ termomodernizacja (SIWZ_31_03_2020.pdf - 1488.913 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:06:28 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: SIWZ termomodernizacja
przedmiot_zamowienia_termomodernizacja.pdfPrzedmiot zamówienia termomodernizacja (przedmiot_zamowienia_termomodernizacja.pdf - 369.215 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:07:14 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Przedmiot zamówienia termomodernizacja
PFU_Bogoria_ termomodernizacja_budynkow_gminnych_aktualizacja.pdfPFU termomodernizacja (PFU_Bogoria_ termomodernizacja_budynkow_gminnych_aktualizacja.pdf - 913.781 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:08:28 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: PFU termomodernizacja
Domaradzice_Audyt_Oswietlenia_Wbudowanego.pdfAudyt oświetlenia wbudowanego OSP Domaradzice 24 (Domaradzice_Audyt_Oswietlenia_Wbudowanego.pdf - 689.767 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:10:24 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt oświetlenia wbudowanego OSP Domaradzice 24
Domaradzice_Audyt_energetyczny.pdfAudyt energetyczny OSP Domaradzice 24 (Domaradzice_Audyt_energetyczny.pdf - 1253.489 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:11:34 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny OSP Domaradzice 24
SCO_Audyt_energetyczny_10_05_2018.pdfAudyt energetyczny SCO Bogoria ul. Rynek 14 (SCO_Audyt_energetyczny_10_05_2018.pdf - 1203.436 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:13:09 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny SCO Bogoria - ul. Rynek 14
SCO_Audyt_Oswietlenia_Wbudowanego.pdfAudyt oświetlenia wbudowanego SCO Bogoria ul. Rynek 14 (SCO_Audyt_Oswietlenia_Wbudowanego.pdf - 633.634 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:14:11 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt oświetlenia wbudowanego SCO Bogoria - ul. Rynek 14
Audyt_PV_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_1_3.xlsAudyt PV ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 1-3 (Audyt_PV_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_1_3.xls - 140.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:15:54 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt PV ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 1-3
Audyt_oswietlenia_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_1_3.xlsxAudyt oświetlenia ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 1-3 (Audyt_oswietlenia_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_1_3.xlsx - 49.969 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:17:12 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt oświetlenia ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 1-3
AUDYT_ENERGETYCZNY_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_1_3.pdfAudyt energetyczny ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 1-3 (AUDYT_ENERGETYCZNY_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_1_3.pdf - 918.894 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:18:39 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 1-3
Bogoria_Przedszkole_LO_audyt_energetyczny.pdfAudyt energetyczny Przedszkole Bogoria LO Bogoria (Bogoria_Przedszkole_LO_audyt_energetyczny.pdf - 1209.358 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:20:10 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny Przedszkole Bogoria LO Bogoria
Audyt_oswietlenia_Bogoria_Przedszkole.xlsxAudyt oświetlenia Przedszkole Bogoria LO Bogoria (Audyt_oswietlenia_Bogoria_Przedszkole.xlsx - 50.007 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:21:46 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt oświetlenia Przedszkole Bogoria LO Bogoria
Miloszowice_Audyt_energetyczny.pdfAudyt energetyczny OSP Miłoszowice 3 (Miloszowice_Audyt_energetyczny.pdf - 1457.928 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:23:31 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny OSP Miłoszowice 3
Miloszowice_Audyt_Oswietlenia_Wbudowanego.pdfAudyt oświetlenia wbudowanego OSP Miłoszowice 3 (Miloszowice_Audyt_Oswietlenia_Wbudowanego.pdf - 594.111 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:24:19 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt oświetlenia wbudowanego OSP Miłoszowice 3
AUDYT_ENERGETYCZNY_27_01_2020_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_4_8.pdfAudyt energetyczny ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 4-8 (AUDYT_ENERGETYCZNY_27_01_2020_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_4_8.pdf - 960.525 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:25:26 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 4-8
Audyt_oswietlenia_Bogoria_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_4_8.xlsxAudyt oświetlenia ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 4-8 (Audyt_oswietlenia_Bogoria_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_4_8.xlsx - 50.379 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:26:49 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt oświetlenia ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 4-8
Audyt_PV_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_4_8.xlsAudyt PV ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 4-8 (Audyt_PV_ZPO_w_Bogorii_Szkola_Podstawowa_kl_4_8.xls - 140.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:27:42 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt PV ZPO Bogoria Szkoła Podstawowa kl. 4-8
Szczeglice_48.pdfAudyt energetyczny Szkoła Podstawowa Szczeglice 48 (Szczeglice_48.pdf - 2871.323 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:29:01 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny Szkoła Podstawowa Szczeglice 48
Niedzwiedz_24.pdfAudyt energetyczny Szkoła Podstawowa Niedźwiedź 24 (Niedzwiedz_24.pdf - 2461.651 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:30:03 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny Szkoła Podstawowa Niedźwiedź 24
Kielczyna_11.pdfAudyt energetyczny Przedszkole Kiełczyna 11 (Kielczyna_11.pdf - 2385.582 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:30:48 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny Przedszkole Kiełczyna 11
Niedzwiedz_23.pdfAudyt energetyczny OSP Niedźwiedź 23 (Niedzwiedz_23.pdf - 2316.493 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:32:06 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny OSP Niedźwiedź 23
Przyborowice_31.pdfAudyt energetyczny OSP Przyborowice 31 (Przyborowice_31.pdf - 2319.837 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:33:22 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny OSP Przyborowice 31
Zimnowoda_15.pdfAudyt energetyczny OSP Zimnowoda 15 (Zimnowoda_15.pdf - 2316.396 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:34:20 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Audyt energetyczny OSP Zimnowoda 15
Mapy_zasadnicze.pdfMapy zasadnicze (Mapy_zasadnicze.pdf - 6385.831 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:35:21 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Mapy zasadnicze
Niedzwiedz_203_1_265_1_266_4.pdfNiedźwiedź - 203/1, 265/1, 266/4 (Niedzwiedz_203_1_265_1_266_4.pdf - 4632.47 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:36:30 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Niedźwiedź - 203/1, 265/1, 266/4
odpowiedz_16_04_2020.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria- 16.04.2020 r. (odpowiedz_16_04_2020.pdf - 413.898 KB)
Data publikacji: 2020-04-16 10:35:21 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria- 16.04.2020 r.
odpowiedz_17_04_2020.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria - 17.04.2020 r. (odpowiedz_17_04_2020.pdf - 410.531 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 11:38:46 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria - 17.04.2020 r.
odpowiedz_17_04_2020_2.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria - 17.04.2020 r.(II) (odpowiedz_17_04_2020_2.pdf - 398.99 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 12:17:52 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria - 17.04.2020 r.(II)
odpowiedz_20_04_2020.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria - 20.04.2020 r. (odpowiedz_20_04_2020.pdf - 401.129 KB)
Data publikacji: 2020-04-20 14:10:49 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg termomodernizacja Bogoria - 20.04.2020 r.
Informacja_z_otwarcia_27_04_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - termomodernizacja - 27.04.2020 r. (Informacja_z_otwarcia_27_04_2020.pdf - 169.893 KB)
Data publikacji: 2020-04-27 14:22:40 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja - 27.04.2020 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2855
Wprowadził do systemu: Mateusz Zybała, data: 2020-03-31 11:40:56
Opublikował: Mateusz Zybała, data publikacji: 2020-03-31 12:37:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu