Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Bogoria

Adres:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:urzad@bogoria.pl
Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 295

Data publikacji:
2020-04-30 14:37:46

Przedmiot: Gmina Bogoria: „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Treść przetargu:

 

 

Znak: IR.271.6.2020

Bogoria, dnia 30.04.2020 r.


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (15) 867-40-86; 867-41-72 fax. (15) 867-42-81

http://bip.bogoria.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.bogoria.pl

Ogłoszenie nr 534777-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

 

Gmina Bogoria: „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogoria, krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13 , 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.bogoria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.bogoria.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.bogoria.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 - 210 Bogoria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii”
Numer referencyjny: IR.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii” Zakres zamówienia obejmuje między innymi: Przebudowie boiska piłkarskiego o wym. 85,0 m x 46,0 m z nawierzchni z trawy naturalnej na boisko o nawierzchni syntetycznej (trawa sztuczna) i piłkochwytów o wys.6m, przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na wielofunkcyjne boisko o wymiarach 35,1 x 18,4 m o nawierzchni poliuretanowej, budowie ogrodzenia panelowego wys.4m wokół boiska wielofunkcyjnego, montaż piłkochwytów wys. 6m za jedną z bramek boiska do piłki nożnej, wymiana ławek w obrębie boisk, wykonanie i montaż słupów oświetlenia (maszty stożkowe wysokości 9 i 12 m) z projektorami, wykonanie infrastruktury technicznej podziemnej: odwodnienie liniowe boiska do piłki nożnej, linie kablowe oświetlenia boisk, drenaż pod boiskiem piłki nożnej. Zamawiający wymaga przyjęcia następujących minimalnych parametrów dla trawy syntetycznej: - Typ włókna: 100% monofil, PE; - Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 47 mm, max 52 mm - Grubość włókna monofilowego: min. 365 mikronów - Dtex: min. 13 500 dtex - Waga włókna: min. 2 000 gr/m2 - Waga całkowita : min. 2 400 gr/m2 - Ilość pęczków: min. 8 400 /m2 - Ilość włókien min. 100 000/m² - Ciężar włókna min. 1 200 gr/m² - Profil/kształt włókna min. karo, diament - kolor min. dwa kolory włókien w jednym peczku - Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu : min. 46 N - Wytrzymałość łączenia klejonego min. 150 N - Przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2400 mm/h - Przepuszczalność wody przez cały system min. 1600 mm/h - Wypełnienie: granulat gumowy EPDM z recyklingu, Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć następujące dokumenty na wezwanie przed podpisaniem Umowy: a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com); b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM; c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa; d) Atest PZH na wypełnienie EPDM; e) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy; f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. g) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy, h) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta, i) próbkę oferowanego wypełnienia (min. 5 gr) z określeniem nazwy i rodzaju; j) Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne: Warstwy od dołu: - warstwa odsączająca z piasku 50 cm + zawibrowanie, - warstwa wzmacniająca grunt ze względu na teren nasypowy – warstwa piaskowo – cementowa gr. 10 cm – stabilizacja, - warstwa piaskowa gr. 10 cm zawibrowana, - warstwa z tłucznia kliniec (bazalt albo granit łamany frakcja (0-31) gr 15 cm, - warstwa nośna ET gr. 35 mm, - trawa sztuczna zgodnie z podanymi uprzednio parametrami.. Boisko wielofunkcyjne: Zamawiający dopuszczanie rozwiązanie zamienne: - frezowanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu gr. 5 cm - warstwa elastyczna gr. min. 25 mm - warstwa SBR gr. min 6 mm - warstwa EPDM gr. min 7 mm Nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiązującymi normami. Kolory nawierzchni poliuretanowej boiska: Boisko do piłki ręcznej – kolor niebieski Strefy przybramkowe – kolor żółty Boisko do piłki siatkowej kolor ceglasty linie oddzielające dla wszystkich boisk kolor biały. Pas oddzielający boisko do ogrodzenia kolor zielony. Zamawiający informuje, że do wyceny boiska wielofunkcyjnego należy przyjąć powierzchnię 1185 m² według Dokumentacji projektowej rys. „Projekt zagospodarowania części działek 651/2, 652/2, 655”. Załączony przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy, nie stanowi podstaw do przygotowania wyceny (podstawą wyceny jest kompletna dokumentacja projektowa STWiOR, zapisy SIWZ). Zamawiający dopuszcza wykonanie ławek jako siedziska sportowego – kubełkowego na konstrukcji stalowej. Konstrukcje te muszą zostać odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowane ogniowo i malowane).

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212140-9
45310000-3
45233200-1
45223210-1
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu płyty boiska do piłki nożnej z trawy sztucznej lub nawierzchni poliuretanowej na wartość brutto minimum 200 000,00 zł 2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z póź.zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego określonych w pkt od a do c.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 5 do SIWZ) b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te¬mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 600 000 złotych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2.Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty : a) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; c) w przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j.) - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 4. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia: 1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót; 6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego; 7) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia; b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych; d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; e) konieczność wykonania badań archeologicznych 8) wystąpienia siły wyższej. 10. Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 4, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-15, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 

Załączone pliki
Specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych_Bogoria_30_04_2020.pdfSpecyfikacja techniczna - przetarg boiska Bogoria - 30.04.2020 r. (Specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych_Bogoria_30_04_2020.pdf - 534.107 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 14:46:16 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Specyfikacja techniczna - przetarg boiska Bogoria - 30.04.2020 r.
Dokumentacja_projektowa_boiska_Bogoria_30_04_2020.pdfDokumentacja projektowa - przetarg boiska Bogoria 30.04.2020 r. (Dokumentacja_projektowa_boiska_Bogoria_30_04_2020.pdf - 44709.774 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 14:48:04 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Dokumentacja projektowa - przetarg boiska Bogoria 30.04.2020 r.
SIWZ_przetarg_boisko_Bogoria_30_04_2020.pdfSIWZ - Przetarg boiska Bogoria - 30.04.2020 r. (SIWZ_przetarg_boisko_Bogoria_30_04_2020.pdf - 997.067 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 15:32:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: SIWZ - Przetarg boiska Bogoria - 30.04.2020 r.
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_05_05_2020_1.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 05.05.2020 r. 1 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_05_05_2020_1.pdf - 607.221 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 13:11:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 05.05.2020 r.
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_05_05_2020_2.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 05.05.2020 r. 2 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_05_05_2020_2.pdf - 354.778 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 13:11:38 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 05.05.2020 r.
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_05_05_2020_3.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 05.05.2020 r. 3 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_05_05_2020_3.pdf - 315.679 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 14:45:04 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 05.05.2020 r.
odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetrag_boiska_Bogoria_06_05_2020_1.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 06.05.2020 r. (I) (odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetrag_boiska_Bogoria_06_05_2020_1.pdf - 242.902 KB)
Data publikacji: 2020-05-06 15:03:18 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 06.05.2020 r. (I)
odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetrag_boiska_Bogoria_06_05_2020_2.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 06.05.2020 r. (II) (odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetrag_boiska_Bogoria_06_05_2020_2.pdf - 92.117 KB)
Data publikacji: 2020-05-06 15:04:01 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 06.05.2020 r. (II)
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_06_05_2020_3_sprostowanie.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów przetarg boiska Bogoria - 06.05.2020 r. sprostowanie (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_06_05_2020_3_sprostowanie.pdf - 620.121 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 13:30:39 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów przetarg boiska Bogoria - 06.05.2020 r. sprostowanie
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_1.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 1 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_1.pdf - 445.554 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 17:20:58 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 1
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_2.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 2 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_2.pdf - 3903.279 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 17:21:27 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 2
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_3.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 3 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_3.pdf - 394.385 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 17:21:51 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 3
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_4.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 4 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_4.pdf - 396.55 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 17:22:16 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 4
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_5.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 5 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_5.pdf - 647.871 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 17:22:42 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 5
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_2_sprostowanie.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 2 - sprostowanie w pytaniu nr 18 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_07_05_2020_2_sprostowanie.pdf - 3695.096 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 12:46:42 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 07.05.2020 r. - 2 - sprostowanie w pytaniu nr 18
Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_11_05_2020_1.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 11.05.2020 r. - 1 (Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_przetarg_boiska_Bogoria_11_05_2020_1.pdf - 2141.474 KB)
Data publikacji: 2020-05-11 14:53:00 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg boiska Bogoria - 11.05.2020 r. - 1
Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_boiska_Bogoria_15_05_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - przetarg boiska Bogoria - 15.05.2020 r. (Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_boiska_Bogoria_15_05_2020.pdf - 323.057 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:21:06 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja z otwarcia ofert - przetarg boiska Bogoria - 15.05.2020 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2319
Wprowadził do systemu: Marcin Surmański, data: 2020-04-30 14:37:46
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2020-04-30 14:48:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu