Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Bogoria

Adres:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:urzad@bogoria.pl
Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 297

Data publikacji:
2020-06-04 12:15:53

Przedmiot: Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”

Treść przetargu:

Inspektor nadzoru

Znak: IR.271.4.2020

Bogoria, dnia 04.06.2020 r.


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (15) 867-40-86; 867-41-72 fax. (15) 867-42-81

http://bip.bogoria.pl


Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”

Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
04-06-2020
Termin składania ofert
17-06-2020
Numer ogłoszenia
1248486
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z póżn. zm.), na adres: Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria lub złożyć osobiście, za pośrednictwem posłańca we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego, Sekretariat - pokój, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria” „NIE OTWIERAĆ PRZED 17.06.2020 r. godz. 14:00” 2. Termin składania ofert: do dnia 17.06 2020 r. godz. 10.00
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marlena Chłodnicka Łukasz Jagodziński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 15 867-40-86 wew.34.,tel. 15 867-40 86 wew. 35
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminny na terenie Gminy Bogoria ”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 ,, Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 ,,Efektywna i zielona energia” regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego. 2. Szczegółowy zakres prac związanych z robotami budowlanymi zawiera dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie Zamawiającego: www. http://bip.bogoria.pl/przetargiarch.php - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Niedźwiedź , Przyborowice, Miłoszowice, Zimnowoda, Domaradzice, Bogoria, Szczeglice , Kiełczyna
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
2 Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria ” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 ,, Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 ,,Efektywna i zielona energia”
regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego
Celem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”
Przedmiot zamówienia
Szczegółowe obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
Kod CPV
71520000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi nadzoru budowlanego
Harmonogram realizacji zamówienia
Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: od dnia podpisania umowy do odbioru końcowego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 30.04.2021 r.
Załączniki
 wzór umowy zał. nr 6
 oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych zał. nr 5
 oświadczenie wykonawcy zał. 4
 oświadczenie wykonawcy zał.3
 wykaz osób zał. nr 2
 Druk oferty zał. nr 1
 Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Dopuszcza się pełnienie przez jedna osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania uprawnień. Wykonawca wraz z oferta składa wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności - dokument należy załączyć do oferty (Załącznik nr 2). Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niezbędnych do kontrolowania realizowanych zadań - dokument należy załączyć do oferty (Załącznik nr 3). Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa - dokument należy załączyć do oferty.
Wiedza i doświadczenie
1. O udział w zamówieniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki: a) posiadają wiedzę i doświadczenie: • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto.Wykonawca wraz z oferta składa dokumenty potwierdzające spełnianie postawionych warunków (np. referencie).
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży wykaz osób: • co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności - branży konstrukcyjno- budowlanej; • co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; • co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności - branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Oświadczenie - Załącznik nr 4)
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT- wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki VAT; 2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy; 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu kodeksu cywilnego, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz oferty wraz z : 1. Załącznik do oferty nr 2 – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie 2. Załącznik do oferty nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby wykonujące zamówienie 3. Załącznik do oferty nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, 4. Załącznik do oferty nr 5 – Oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych 5. Załącznik do oferty nr 6 – Wzór umowy 6. Dokumenty potwierdzające podsiadane doświadczenie.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający przyjął kryterium ceny- 100% 2. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedna ofertę w trakcie negocjacji
Wykluczenia
postępowania zostanie odrzucona oferta: 1) jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, 2) jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Jeżeli wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu i zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta w konsekwencji również zostanie odrzucona.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BOGORIA
Adres
Opatowska 13
28-210 Bogoria
świętokrzyskie , staszowski
Numer telefonu
158674281
Fax
158674281
NIP
8661603248
Tytuł projektu
Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria
Numer projektu
RPSW.03.03.00-26-0027/17-00

Wójt Gminy Bogoria

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 18.06.2020 r.

Wójt Gminy Bogoria

Załączone pliki
Zalacznik_1_druk_oferty_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docxZałącznik 1 - druk oferty (Zalacznik_1_druk_oferty_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docx - 72.798 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:17:12 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 1 - druk oferty
Zalacznik_2_wykaz_osob_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docxZałącznik 2 - wykaz osób (Zalacznik_2_wykaz_osob_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docx - 66.73 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:17:36 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 2 - wykaz osób
Zalacznik_3_oswiadczenie_wykonawcy_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docxZałącznik 3 - oświadczenie wykonawcy (Zalacznik_3_oswiadczenie_wykonawcy_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docx - 69.49 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:18:05 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy
Zalacznik_4_oswiadczenie_wykonawcy_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docxZałącznik 4 - oświadczenie wykonawcy (Zalacznik_4_oswiadczenie_wykonawcy_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docx - 69.781 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:18:58 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy
Zalacznik_5_oswiadczenie_dot_powiazan_osobowych_i_kapitalowych_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docxZałącznik 5 - oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych (Zalacznik_5_oswiadczenie_dot_powiazan_osobowych_i_kapitalowych_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.docx - 69.662 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:19:31 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 5 - oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych
Zalacznik_6_wzor_umowy_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.pdfZałącznik 6 - wzór umowy (Zalacznik_6_wzor_umowy_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.pdf - 716.811 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:21:05 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 6 - wzór umowy
Zapytanie_ofertowe_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.pdfZapytanie ofertowe - inspektor nadzoru - termomodernizacja (Zapytanie_ofertowe_inspektor_nadzoru_termo_04_06_2020.pdf - 696.854 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:21:49 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru - termomodernizacja
Informacja_z_otwarcia_ofert_inspektor_nadzoru_18_06_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - inspektor nadzoru - 18.06.2020 r. (Informacja_z_otwarcia_ofert_inspektor_nadzoru_18_06_2020.pdf - 623.459 KB)
Data publikacji: 2020-06-18 12:23:28 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja z otwarcia ofert - inspektor nadzoru - 18.06.2020 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1246
Wprowadził do systemu: Marcin Surmański, data: 2020-06-04 12:15:53
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2020-06-04 12:22:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu