Wersja do druku

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoszowicach

Adres:
Miłoszowice 3
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 513-177-246, fax. 015 867-42-81
E-mail:chlodnicka.urzad@bogoria.pl
Strona www: http://bip.bogoria.pl

Numer ID: 299

Data publikacji:
2020-07-06 15:30:03

Przedmiot: Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoszowicach: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoszowicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Treść przetargu:

Znak: OSP.M.P.1.2020

Miłoszowice, dnia 06.07.2020 r.


Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoszowicach

Tel. (015) 867-40-86 ; 867-40-15 fax. (015) 867-42-81

http://www.bip.bogoria.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.bogoria.pl

Ogłoszenie nr 558676-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoszowicach: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoszowicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoszowicach, krajowy numer identyfikacyjny 292436633, ul. Miłoszowice  3 , 28-210  Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48728705527, e-mail ospmiloszowice@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.bogoria.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Ochotnicza Straż Pożarna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.bogoria.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.bogoria.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 - 210 Bogoria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoszowicach”
Numer referencyjny: OSP.M.P.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), 2. Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), 3. Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594) 4. Spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. 5. Posiada świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). 6. Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
- Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego. - Zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest oświadczenie producenta.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Prezes OSP Miłoszowice
 
 
UWAGA - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Prezes OSP Miłoszowice
 
 
UWAGA - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA 6 i 6a 
Wymagania minimalne zamawiającego - Rozdział III, punkt 3.1.
Zamawiający dopuszcza samochód z aluminiową ramą pośrednią
 
 
Prezes OSP Miłoszowice
 
 
 
 
Prezes OSP Miłoszowice
 

Załączone pliki
SIWZ_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfSIWZ - Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoszowicach - 06.07.2020 r. (SIWZ_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 793.535 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:32:18 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: SIWZ - Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoszowicach - 06.07.2020 r.
Zalacznik_nr_1_wzor_umowy_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfZałącznik nr 1 - wzór umowy - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r. (Zalacznik_nr_1_wzor_umowy_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 561.746 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:33:03 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 1 - wzór umowy - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r.
Zalacznik_nr_2_formularz_oferty_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfZałącznik nr 2 - formularz oferty OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r. (Zalacznik_nr_2_formularz_oferty_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 713.441 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:33:37 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2 - formularz oferty OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r.
Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfZałącznik nr 3 - oświadczenie warunki udziału - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r. (Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 662.068 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:34:48 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki udziału - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r.
Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfZałącznik nr 4 - oświadczenie podstawy wykluczenia - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r. (Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 930.202 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:35:29 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 4 - oświadczenie podstawy wykluczenia - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r.
Zalacznik_nr_6_opis_przedmiotu_zamowienia_2_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfZałącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r. (Zalacznik_nr_6_opis_przedmiotu_zamowienia_2_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 570.783 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:36:43 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r.
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_grupa_kapitalowa_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfZałącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r. (Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_grupa_kapitalowa_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 214.68 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:42:20 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r.
Zalacznik_nr_6a_opis_przedmiotu_zamowienia_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdfZałącznik nr 6a - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r. (Zalacznik_nr_6a_opis_przedmiotu_zamowienia_OSP_Miloszowice_06_07_2020.pdf - 595.861 KB)
Data publikacji: 2020-07-06 15:42:40 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 6a - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - 06.07.2020 r.
Odpowiedz_na_pytania_przetarg_OSP_Miloszowice_08_07_2020.pdfOdpowiedź na pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg OSP Miłoszowice 08.07.2020 r. (Odpowiedz_na_pytania_przetarg_OSP_Miloszowice_08_07_2020.pdf - 285.813 KB)
Data publikacji: 2020-07-08 12:47:42 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Odpowiedź na pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg OSP Miłoszowice 08.07.2020 r.
Zalacznik_nr_6_opis_przedmiotu_zamowienia_OSP_Miloszowice_po_zmianach_08_07_2020.pdfZałącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - po zmianach - 08.07.2020 r. (Zalacznik_nr_6_opis_przedmiotu_zamowienia_OSP_Miloszowice_po_zmianach_08_07_2020.pdf - 570.906 KB)
Data publikacji: 2020-07-08 15:15:01 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - po zmianach - 08.07.2020 r.
Zalacznik_nr_6a_opis_przedmiotu_zamowienia_OSP_Miloszowice_po_zmianach_08_07_2020.pdfZałącznik nr 6a - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - po zmianach - 08.07.2020 r. (Zalacznik_nr_6a_opis_przedmiotu_zamowienia_OSP_Miloszowice_po_zmianach_08_07_2020.pdf - 596.801 KB)
Data publikacji: 2020-07-08 15:15:21 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 6a - opis przedmiotu zamówienia - OSP Miłoszowice - po zmianach - 08.07.2020 r.
Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_OSP_Miloszowice_15_07_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - OSP Miłoszowice - 15.07.2020 r. (Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_OSP_Miloszowice_15_07_2020.pdf - 283.629 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 14:53:34 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja z otwarcia ofert - OSP Miłoszowice - 15.07.2020 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 997
Wprowadził do systemu: Marcin Surmański, data: 2020-07-06 15:30:03
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2020-07-06 15:37:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu