Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Bogoria

Adres:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:urzad@bogoria.pl
Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 301

Data publikacji:
2020-08-14 13:05:13

Przedmiot: Gmina Bogoria: Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Treść przetargu:

Znak: IR.271.11.2020

Bogoria, dnia 14.08.2020 r.


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (15) 867-40-86; 867-41-72 fax. (15) 867-42-81

http://bip.bogoria.pl
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.bogoria.pl

 

Ogłoszenie nr 574832-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.

 

Gmina Bogoria: Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogoria, krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13 , 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (URL): http//www.bip.bogoria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http//www.bip.bogoria.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http//www.bip.bogoria.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 - 210 Bogoria
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan.
Numer referencyjny: IR.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan. Okres realizacji zamówienia: 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01 lub zakończenia: 2021-06-25
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: to z odrębnych przepisów: Wykonawca posiada aktualne zezwolenie (licencję) na wykonywanie przewozu drogowego osób, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy PLN).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje: co najmniej dwie usługi, polegające na przewozie dzieci i młodzieży w komunikacji regularnej dowozu uczniów do szkół, przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie lub łącznie obaj Wykonawcy wykażą się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie co najmniej jednej usługi spełniającej powyższe warunki (łącznie 2 usługi). W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunku udziału w postępowaniu zawierają informacje wyrażone w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie minimum: co najmniej 7 autobusów posiadających co najmniej 39 miejsc siedzących , w tym 4 autobusów z liczbą miejsc siedzących powyżej 45 w wieku nie starszym niż 17 lat (rok produkcji nie starszy niż 2001). Wykazując spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca nie wlicza stanowiących przedmiot dzierżawy samochodów marki AUTOSAN TYP H9 oraz AUTOSAN TYP H9-21. Wszystkie pojazdy muszą być w dobrym stanie technicznym, potwierdzone stosownymi przeglądami technicznymi, objęte ważnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Pojazdy zgłoszone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia mają być przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu ruchu drogowego. Wykonawca usługi ma obowiązek zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy, a w przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia do przewozu osób pojazdami autobusowymi w transporcie krajowym, świadectwa kwalifikacji zawodowej, świadectwa potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami i szkolenia okresowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp), Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp), Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp), Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp), Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp), Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp), Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, potwierdzających, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt. 7 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenie (licencję) na wykonywanie przewozu osób, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 2) dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości na kwotę 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) - opłaconej, aktualnej na dzień złożenia, polisy OC na kwotę 100 000 złotych wraz z dowodem zapłaty składki lub co najmniej jej rat wymaganych na dzień złożenia dokumentu. W przypadku, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpocznie się pomimo nieuiszczenia składki ubezpieczeniowej lub co najmniej rat wymagalnych na dzień złożenia aktualnej na dzień złożenia polisy ubezpieczeniowej OC (art. 814 §1 ustawy Kodeks cywilny), Wykonawca składa aktualny na dzień złożenia dokument, z którego będzie wynikało, iż Wykonawca jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną w wysokości 100 000 złotych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 3) WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG potwierdzający, że Wykonawca wykonywał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na przewozie dzieci i młodzieży w komunikacji regularnej dowozu uczniów do szkół, przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto każda w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie (2 usługi) lub łącznie obaj Wykonawcy wykażą się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie co najmniej jednej usługi spełniającej powyższe warunki (łącznie 2 usługi). 4) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – kierowców odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 5) WYKAZ POJAZDÓW dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w punktach powyżej .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie, Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej, Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców, Przewidywana minimalna liczba wykonawców, Maksymalna liczba wykonawców, Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:, Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:, Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:,Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:. Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:. Informacje dodatkowe:, W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:, Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:, Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):, Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:, Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu, Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena biletów 50,00
Dzierżawa samochodu 10,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00
Wiek pojazdów 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:Informacje dodatkowe.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy na świadczenie usług dowozu uczniów stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2. Zapisy wskazane we wzorze umowy zostaną dostosowane do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokona uzupełnienia zapisów wzoru umowy we wskazanych w niej miejscach stosownie do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 5. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zakres zmian w umowie umowy o świadczenie usług dowozu uczniów określa §8 wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ, tj.: zmiany umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany zakresu usługi, 2) zmiany ceny usługi, 3) zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem umowy, 4) zmiany tytułu prawnego do prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Zaoferowana cena biletu miesięcznego brutto, stanowiąca podstawę do wyliczenia całkowitej wartości zobowiązania nie wzrośnie w roku szkolnym 2018/2019. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za każdym razem ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy, Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia z powodu: 1) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć; 2) z powodu okoliczności siły wyższej. Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu lub ilości wykonywanych kursów w sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zwiększenie się liczby uczniów w trakcie roku szkolnego na poszczególnych trasach o 1-2 uczniów lub liczby opiekunów szkolnych o 1-2 opiekunów nie wymagające zmiany pojazdu dowożącego nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana liczby uczniów w trakcie roku szkolnego na poszczególnych trasach, powodująca konieczność zmiany środka transportu wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 9. Zakres zmian w umowie umowy dzierżawy - Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie dzierżawy, której wzór stanowi Załącznik nr 12: 10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem postanowień powyżej podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 11. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z postanowieniami powyżej obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI SIWZ!!!
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 

Załączone pliki
SIWZ_przetarg_dowoz_odwoz_uczniow_14_08_2020.pdfSIWZ Przetarg dowóz uczniów - 14.08.2020 (SIWZ_przetarg_dowoz_odwoz_uczniow_14_08_2020.pdf - 741.14 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:14:18 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: SIWZ Przetarg dowóz uczniów - 14.08.2020
1_Zal_Nr_1_FORMULARZ OFERTOWY.docxZałącznik Nr 1 - formularz ofertowy (1_Zal_Nr_1_FORMULARZ OFERTOWY.docx - 29.817 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:15:12 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
2_Zal_Nr_2_OSWIADCZENIE_WYKLUCZENIE.docxZałącznik Nr 2 - oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia (2_Zal_Nr_2_OSWIADCZENIE_WYKLUCZENIE.docx - 19.275 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:16:18 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia
3_Zal_Nr_3_OSWIADCZENIE_SPELNIENIE_WARUNKOW.docxZałącznik Nr 3 - oświadczenie spełnienie warunków (3_Zal_Nr_3_OSWIADCZENIE_SPELNIENIE_WARUNKOW.docx - 18.195 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:17:13 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 3 - oświadczenie spełnienie warunków
4_Zal_Nr_4_OSWIADCZENIE_PRZYNALEZNOSC_GRUPA_KAPITALOWA.docxZałącznik Nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (4_Zal_Nr_4_OSWIADCZENIE_PRZYNALEZNOSC_GRUPA_KAPITALOWA.docx - 20.432 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:18:03 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5_Zal_Nr_5_WYKAZ_USLUG.docxZałącznik Nr 5 - wykaz usług (5_Zal_Nr_5_WYKAZ_USLUG.docx - 18.464 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:19:17 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 5 - wykaz usług
6_Zal_Nr_6_WYKAZ_OSOB.docxZałącznik Nr 6 - wykaz osób (6_Zal_Nr_6_WYKAZ_OSOB.docx - 17.188 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:19:51 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 6 - wykaz osób
7 Zal_Nr 7 WYKAZ POJAZDOW.docxZałącznik Nr 7 - wykaz pojazdów (7 Zal_Nr 7 WYKAZ POJAZDOW.docx - 19.92 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:20:51 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 7 - wykaz pojazdów
8_Zal_Nr_8_ZOBOWIAZANIE_DO_UDOSTEPNIENIA_ZASOBOW.docxZałącznik Nr 8 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów (8_Zal_Nr_8_ZOBOWIAZANIE_DO_UDOSTEPNIENIA_ZASOBOW.docx - 18.67 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:21:53 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 8 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów
9_Zal_Nr_9_OSWIADCZENIE_art24_ust5_uPZP.docxZałącznik Nr 9 - oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (9_Zal_Nr_9_OSWIADCZENIE_art24_ust5_uPZP.docx - 21.529 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:23:12 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 9 - oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
10_Zal_Nr_10_wzor_umowy.pdfZałącznik Nr 10 - wzór umowy (10_Zal_Nr_10_wzor_umowy.pdf - 397.927 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:47:43 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 10 - wzór umowy
11_Zal_Nr_11_umowa_dzierzawy_autobusu_.pdfZałącznik Nr 11 - umowa dzierżawy autobusu (11_Zal_Nr_11_umowa_dzierzawy_autobusu_.pdf - 374.634 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 13:48:14 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik Nr 11 - umowa dzierżawy autobusu
Obowiazek_informacyjny_RODO.pdfObowiązek informacyjny (Obowiazek_informacyjny_RODO.pdf - 651.12 KB)
Data publikacji: 2018-12-05 09:48:29 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Obowiązek informacyjny
Zmiana_tresci_SIWZ_18_08_2020.pdfZmiana treści SIWZ - 18.08.2020 r. (Zmiana_tresci_SIWZ_18_08_2020.pdf - 1161.653 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 16:39:45 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zmiana treści SIWZ - 18.08.2020 r.
SIWZ_jednolity_tekst_po_zmianie_18_08_2020.pdfSIWZ jednolity tekst po zmianie - 18.08.2020 r. (SIWZ_jednolity_tekst_po_zmianie_18_08_2020.pdf - 757.042 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 16:40:33 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: SIWZ jednolity tekst po zmianie - 18.08.2020 r.
Zmiana_Zal_Nr_10_wzor_umowy_18_08_2020.pdfZmiana Załącznika nr 10 - wzór umowy (Zmiana_Zal_Nr_10_wzor_umowy_18_08_2020.pdf - 1961.489 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 16:41:33 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zmiana Załącznika nr 10 - wzór umowy
10_Zal_Nr_10_wzor_umowy_jednolity_tekst_po_zmianie_18_08_2020.pdfZałącznik nr 10 - wzór umowy jednolity tekst po zmianie - 18.08.2020 r. (10_Zal_Nr_10_wzor_umowy_jednolity_tekst_po_zmianie_18_08_2020.pdf - 404.03 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 16:42:44 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 10 - wzór umowy jednolity tekst po zmianie - 18.08.2020 r.
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_18_08_2020.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.08.2020 r. (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_18_08_2020.pdf - 475.236 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 17:23:19 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.08.2020 r.
Zmiana_tresci_SIWZ_20_08_2020.pdfZmiana treści SIWZ - 20.08.2020 r. (Zmiana_tresci_SIWZ_20_08_2020.pdf - 1059.127 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 10:28:46 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zmiana treści SIWZ - 20.08.2020 r.
SIWZ_jednolity_tekst_po_zmianie_20_08_2020.pdfSIWZ jednolity tekst po zmianie - 20.08.2020 r. (SIWZ_jednolity_tekst_po_zmianie_20_08_2020.pdf - 747.253 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 10:29:23 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: SIWZ jednolity tekst po zmianie - 20.08.2020 r.
inf_otwarcie_ofert_dowoz_uczniow_21_08_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - przetarg dowód uczniów 2020/2021 - 21.08.2020 r. (inf_otwarcie_ofert_dowoz_uczniow_21_08_2020.pdf - 183.4 KB)
Data publikacji: 2020-08-21 15:45:06 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Informacja z otwarcia ofert - przetarg dowód uczniów 2020/2021 - 21.08.2020 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 972
Wprowadził do systemu: Mateusz Zybała, data: 2020-08-14 13:05:13
Opublikował: Mateusz Zybała, data publikacji: 2020-08-14 13:49:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu