Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Bogoria

Adres:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:urzad@bogoria.pl
Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 303

Data publikacji:
2020-10-19 13:30:09

Przedmiot: Gmina Bogoria: „Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Treść przetargu:

Znak: IR.271.13.2020

Bogoria, dnia 19.10.2020 r.


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (15) 867-40-86; 867-41-72 fax. (15) 867-42-81

http://bip.bogoria.pl
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.bogoria.pl

 

UWAGA! ZMIANIA TERMINU SKLADANIA OFERT

 

Ogłoszenie nr 540210818-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.
 
Bogoria:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599293-N-2020
Data: 19/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bogoria, Krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bogoria.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. "Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 30.11.2032 r. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 31.05.2021 r. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2.030.004,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). 5. Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. 6. Spłata kredytu dokonywana będzie w 20 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 7. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji innych niż oprocentowanie kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu WIBOR dla depozytów 1-miesieczny (liczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek). 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 11. Wykonawca w terminie określonym w formularzu oferty uruchomi kredyt - w transzach według potrzeb z zastrzeżeniem pkt 4. 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 13. Umowa nie będzie zawierała obowiązku złożenia przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. "Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 30.11.2032 r. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30.05.2021 r. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2.030.004,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). 5. Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. 6. Spłata kredytu dokonywana będzie w 20 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 7. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji innych niż oprocentowanie kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu WIBOR dla depozytów 1-miesieczny (liczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek). 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 11. Wykonawca w terminie określonym w formularzu oferty uruchomi kredyt - w transzach według potrzeb z zastrzeżeniem pkt 4. 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 13. Umowa nie będzie zawierała obowiązku złożenia przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco.

Wójt Gminy Bogoria

 
Ogłoszenie nr 540209487-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.
Bogoria:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599293-N-2020
Data: 19/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bogoria, Krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bogoria.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020/09/22, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020/10/30, godzina 09:00

Wójt Gminy Bogoria

Ogłoszenie nr 599293-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Gmina Bogoria: „Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogoria, krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13 , 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bogoria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.bogoria.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bogoria.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 - 210 Bogoria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
Numer referencyjny: IR.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. "Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 30.11.2032 r. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 31.05.2021 r. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2.030.004,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). 5. Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. 6. Spłata kredytu dokonywana będzie w 20 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 7. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji innych niż oprocentowanie kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu WIBOR dla depozytów 1-miesieczny (liczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek). 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 11. Wykonawca w terminie określonym w formularzu oferty uruchomi kredyt - w transzach według potrzeb z zastrzeżeniem pkt 4. 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 13. Umowa nie będzie zawierała obowiązku złożenia przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2032-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2357 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę po podobnym charakterze tj. usługę polegającą na udzieleniu kredytu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 ze zm.). – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie Rdz. VI pkt 7 ppkt a) – c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zezwolenia na wykonanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, o których mowa wyżej, w przypadku gdy nie działa na podstawie zezwolenia - zgodnie z opisanym warunkiem w Rozdz. IV pkt 2.1. SIWZ, b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz usług należy sporządzić w oparciu o załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz usług. 6.1. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie. 6.2.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający uzna przedstawione dowody za wystarczające, Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 7 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu, załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
Termin uruchomienia kredytu 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zawartej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i podlegają ograniczeniom wynikającym z art 144 PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKi
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
Wójt Gminy Bogoria
 
Sprawozdanie finansowe za III Q 2020 r. oraz opinia RIO w sprawie w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. dostępne w zakładce - http://bip.bogoria.pl/page.php?id=886
 
Wójt Gminy Bogoria
 
Wójt Gminy Bogoria
 
Wójt Gminy Bogoria
 
 
 

Załączone pliki
SIWZ_kredyt_19_10_2020.pdfSIWZ kredyt - 19.10.2020 (SIWZ_kredyt_19_10_2020.pdf - 1009.783 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:34:58 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: SIWZ kredyt - 19.10.2020
zal_1_oferta_kredyt_19_10_2020.docxZałącznik nr 1 - druk oferty (zal_1_oferta_kredyt_19_10_2020.docx - 23.274 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:37:54 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 1 - druk oferty
zal_2_oswiadczenie_19_10_2020.docxZałącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (zal_2_oswiadczenie_19_10_2020.docx - 19.261 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:39:04 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków
zal_3_oswiadczenie_wykluczenie_19_10_2020.docxZałącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zal_3_oswiadczenie_wykluczenie_19_10_2020.docx - 19.937 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:40:39 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zal_4_grupa_kapitalowa_19_10_2020.docxZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa (zal_4_grupa_kapitalowa_19_10_2020.docx - 18.326 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:41:37 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
zal_5_wzor_umowy.pdfZałącznik nr 5 - wzór umowy (zal_5_wzor_umowy.pdf - 405.621 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:42:11 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 5 - wzór umowy
zal_6_oswiadczenie_wykluczenie_19_10_2020.docxZałącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w SIWZ (zal_6_oswiadczenie_wykluczenie_19_10_2020.docx - 17.305 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:43:43 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w SIWZ
zal_7_harmonogram_splaty_kredytu_19_10_2020.docxZałącznik nr 7 - harmonogram spłaty kredytu (zal_7_harmonogram_splaty_kredytu_19_10_2020.docx - 16.256 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:44:37 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 7 - harmonogram spłaty kredytu
zal_8_oswiadczenie_zasoby_19_10_2020.docxZałącznik nr 8 - oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów (zal_8_oswiadczenie_zasoby_19_10_2020.docx - 17.137 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:45:32 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 8 - oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów
zal_9_wykaz_uslug_19_10_2020.docxZałącznik nr 9 - wykaz usług (zal_9_wykaz_uslug_19_10_2020.docx - 18.076 KB)
Data publikacji: 2020-10-19 13:46:05 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 9 - wykaz usług
SIWZ_po_zmianie_23_10_2020.pdfSIWZ jednolity tekst po zmianie - 23.10.2020 r. (SIWZ_po_zmianie_23_10_2020.pdf - 1009.78 KB)
Data publikacji: 2020-10-23 13:12:40 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: SIWZ jednolity tekst po zmianie - 23.10.2020 r.
zal_1_oferta_po_zmianach_23_10_2020.docxZałącznik nr 1 - formularz oferty po zmianie - 23.10.2020 r. (zal_1_oferta_po_zmianach_23_10_2020.docx - 23.343 KB)
Data publikacji: 2020-10-23 13:13:32 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 1 - formularz oferty po zmianie - 23.10.2020 r.
zal_5_wzor_umowy_po_zmianie_23_10_2020.pdfZałącznik nr 5 - wzór umowy po zmianie - 23.10.2020 r. (zal_5_wzor_umowy_po_zmianie_23_10_2020.pdf - 406.985 KB)
Data publikacji: 2020-10-23 13:14:11 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 5 - wzór umowy po zmianie - 23.10.2020 r.
zmiana_SIWZ_23_10_2020.pdfZmiana SIWZ - 23.10.2020 r. (zmiana_SIWZ_23_10_2020.pdf - 809.312 KB)
Data publikacji: 2020-10-23 13:14:37 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zmiana SIWZ - 23.10.2020 r.
odpowiedzi_przetarg_kredyt_23_10_2020.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg kredyt - 23.10.2020 r. (odpowiedzi_przetarg_kredyt_23_10_2020.pdf - 381.645 KB)
Data publikacji: 2020-10-23 13:15:14 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg kredyt - 23.10.2020 r.
zaswiadczenie_o_wyborze_wojta.pdfZaświadczenie o wyborze Wójta - Marcin Adamczyk (zaswiadczenie_o_wyborze_wojta.pdf - 371.731 KB)
Data publikacji: 2020-10-26 11:59:39 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zaświadczenie o wyborze Wójta - Marcin Adamczyk
zal_nr_5_wzor_umowy_po_zmianie_26_10_2020.pdfZałącznik nr 5 - wzór umowy po zmianach - 26.10.2020 r. (zal_nr_5_wzor_umowy_po_zmianie_26_10_2020.pdf - 407.319 KB)
Data publikacji: 2020-10-26 14:20:01 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Załącznik nr 5 - wzór umowy po zmianach - 26.10.2020 r.
zmiana _tresci_SIWZ_26_10_2020.pdfZmiana treści SIWZ - 26.10.2020 r. (zmiana _tresci_SIWZ_26_10_2020.pdf - 804.055 KB)
Data publikacji: 2020-10-26 14:20:54 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zmiana treści SIWZ - 26.10.2020 r.
odpowiedzi_przetarg_kredyt_27_10_2020.pdfOdpowiedzi na pytania oferentów - przetarg kredyt - 27.10.2020 r. (odpowiedzi_przetarg_kredyt_27_10_2020.pdf - 338.671 KB)
Data publikacji: 2020-10-27 15:14:30 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Odpowiedzi na pytania oferentów - przetarg kredyt - 27.10.2020 r.
informacja_z_otwarcia_przetarg_kredyt_30_10_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - przetarg kredyt - 30.10.2020 (informacja_z_otwarcia_przetarg_kredyt_30_10_2020.pdf - 82.715 KB)
Data publikacji: 2020-10-30 11:02:33 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Informacja z otwarcia ofert - przetarg kredyt - 30.10.2020

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 888
Wprowadził do systemu: Mateusz Zybała, data: 2020-10-19 13:30:09
Opublikował: Mateusz Zybała, data publikacji: 2020-10-19 13:46:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu