Wersja do druku

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych

Adres:
Pęcławice Górne 23
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 724-558-854, fax.
E-mail:dps.pg@op.pl
Strona www:

Numer ID: 305

Data publikacji:
2020-12-03 15:22:20

Przedmiot: Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych: „Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Treść przetargu:

Bogoria, dnia 03.12.2020 r.
 

Dom Pomocy Społecznej

w Pęcławicach Górnych

Pęcławice Górne 23, 28-210 Bogoria

Tel. 724-558-854

http://bip.bogoria.pl

E-mail: dps.pg@op.pl

Ogłoszenie nr 761568-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych: „Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych, krajowy numer identyfikacyjny 26056228000000, ul. Pęcławice Górne  23 , 28-210  Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 156877366, e-mail dps.pg@op.pl, faks 6877366.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.bogoria.pl/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.bogoria.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej Pęcławice Górne 23 28-210 Bogoria.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia, został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1f do SIWZ: a) Zamawiający informuje, że przy dostawie będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał artykułu sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 50 % artykułów wymienionych w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1f. b) Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do siedziby Zamawiającego Dom Pomocy Społecznej Pęcławice Górne 23.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15300000-1
15400000-2
03142500-3
15500000-3
15810000-9
15100000-9
15331170-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
/-/ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych
 
 
 
/-/ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych
 

Załączone pliki
SIWZ_DPS_przetarg_dostawa_produktow_03_12_2020.pdfSIWZ - Dom Pomocy Społecznej - przetarg - 03.12.2020 r. (SIWZ_DPS_przetarg_dostawa_produktow_03_12_2020.pdf - 946.468 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:27:48 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dom Pomocy Społecznej - przetarg - 03.12.2020 r.
Zalacznik 1a - Nabial DPS 03.12.2020 r..docZałącznik 1a - Nabiał DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik 1a - Nabial DPS 03.12.2020 r..doc - 43.52 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:28:22 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 1a - Nabiał DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik 1b -Pieczywo DPS 03.12.2020 r..docZałącznik 1b -Pieczywo DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik 1b -Pieczywo DPS 03.12.2020 r..doc - 37.376 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:28:56 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 1b -Pieczywo DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik 1c - Jaja DPS 03.12.2020 r..docZałącznik 1c - Jaja DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik 1c - Jaja DPS 03.12.2020 r..doc - 37.376 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:29:23 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 1c - Jaja DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik 1d - Warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r..docZałącznik 1d - Warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik 1d - Warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r..doc - 69.632 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:29:57 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 1d - Warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik 1e - Wedliny DPS 03.12.2020 r..docZałącznik 1e - Wedliny DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik 1e - Wedliny DPS 03.12.2020 r..doc - 58.88 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:30:35 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 1e - Wedliny DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik 1f - Art spozywcze DPS 03.12.2020 r..docZałącznik 1f - Art spożywcze DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik 1f - Art spozywcze DPS 03.12.2020 r..doc - 64 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:31:52 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik 1f - Art spożywcze DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 2a  - oferta-nabial DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 2a - oferta-nabiał DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 2a - oferta-nabial DPS 03.12.2020 r..docx - 20.075 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:36:10 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2a - oferta-nabiał DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 2b - oferta- pieczywo DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 2b - oferta- pieczywo DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 2b - oferta- pieczywo DPS 03.12.2020 r..docx - 20.095 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:37:02 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2b - oferta- pieczywo DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 2c - oferta- jaja DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 2c - oferta- jaja DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 2c - oferta- jaja DPS 03.12.2020 r..docx - 19.861 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:37:28 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2c - oferta- jaja DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 2d - oferta- warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 2d - oferta- warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 2d - oferta- warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r..docx - 19.864 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:37:55 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2d - oferta- warzywa i owoce DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 2e - oferta- wedliny DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 2e - oferta- wędliny DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 2e - oferta- wedliny DPS 03.12.2020 r..docx - 19.873 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:39:31 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2e - oferta- wędliny DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 2f - oferta-Art. spozywcze DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 2f - oferta-Art. spożywcze DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 2f - oferta-Art. spozywcze DPS 03.12.2020 r..docx - 20.037 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:40:18 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2f - oferta-Art. spożywcze DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postepowanie DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie DPS 03.12.2020 r..docx - 20.296 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:47:36 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postepowanie DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia DPS 03.12.2020 r..docx - 23.597 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:48:14 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 5 grupa kapitalowa DPS 03.12.2020 r..docZałącznik nr 5 grupa kapitałowa DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 5 grupa kapitalowa DPS 03.12.2020 r..doc - 33.792 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:48:46 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 5 grupa kapitałowa DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 6 wzor umowy DPS 03.12.2020 r..docxZałącznik nr 6 wzór umowy DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 6 wzor umowy DPS 03.12.2020 r..docx - 27.291 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:49:14 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 6 wzór umowy DPS 03.12.2020 r.
Zalacznik nr 7 oswiadczenie o nienaruszeniu obowiazkow DPS 03.12.2020 r..docZałącznik nr 7 oświadczenie o nienaruszeniu obowiązków DPS 03.12.2020 r. (Zalacznik nr 7 oswiadczenie o nienaruszeniu obowiazkow DPS 03.12.2020 r..doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2020-12-03 15:54:54 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 7 oświadczenie o nienaruszeniu obowiązków DPS 03.12.2020 r.
Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_DPS_15_12_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - przetarg DPS - 15.12.2020 r. (Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_DPS_15_12_2020.pdf - 483.958 KB)
Data publikacji: 2020-12-15 16:43:11 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja z otwarcia ofert - przetarg DPS - 15.12.2020 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 915
Wprowadził do systemu: Marcin Surmański, data: 2020-12-03 15:22:20
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2020-12-03 15:50:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu