Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Bogoria

Adres:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:urzad@bogoria.pl
Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 306

Data publikacji:
2020-12-07 14:39:02

Przedmiot: Gmina Bogoria: Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Treść przetargu:

Ogłoszenie nr 540548630-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Bogoria:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 762744-N-2020
Data: 07/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bogoria, Krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (url): bip.bogoria.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w szczególności przy robotach z zakresu technologii betonu wałowanego na sucho (od rozpoczęcia do zakończenia) przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej.
W ogłoszeniu powinno być: b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia) przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej.
 
/-/ Wójt Gminy Bogoria
 

Bogoria, dn. 18.12.2020 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy przetargu na:

„Przebudowę ulicy Południowej w Bogorii”

Nr postępowania: IR.271.18.2020

Nr ogłoszenia: 762744-N-2020, data zamieszczenia 2020-12-07

Zamawiający – GMINA BOGORIA działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

dokonuje zmiany treści SIWZ określonych w rozdziale 9 pkt 9.4.2 ppkt. b)

W miejsce zapisu o treści:

Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w szczególności przy robotach z zakresu technologii betonu wałowanego na sucho (od rozpoczęcia do zakończenia) przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej.

wprowadza się zapis o treści:

Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia) przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej.

dokonuje zmiany treści SIWZ określonych w rozdziale 19 pkt 19.4

W miejscu zapisu o treści:

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: „Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii”, „Nie otwierać przed 21.12.2020 r. godz. 10:00.”.

wprowadza się zapis o treści:

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: „Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii”, „Nie otwierać przed 21.12.2020 r. godz. 14:00.”.

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Zmodyfikowana SIWZ jest dostępna do pobrania na stronach Zamawiającego: http://bip.bogoria.pl/

 

/-/ Wójt Gminy Bogoria

 

Bogoria, dn. 07.12.2020 r.


ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy przetargu na: „Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii”


Nr postępowania: IR.271.18.2020
Nr ogłoszenia 762744-N-2020, data zamieszczenia 07.12.2020 r.

Zamawiający – GMINA BOGORIA działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

dokonuje zmiany treści SIWZ określonych w rozdziale 21 pkt. 21.1
W miejsce zapisu o treści:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (sala konferencyjna) w dniu 21.12.2020 godz. 10:15
Wprowadza się zapis o treści:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (sala konferencyjna) w dniu 21.12.2020 godz. 14:00


Zmodyfikowana SIWZ jest dostępna do pobrania na stronach Zamawiającego:
http://www.bip.bogoria.pl


/-/ Wójt Gminy Bogoria

 

Znak: IR.271.18.2020

Bogoria, dnia 07.12.2020 r.


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (15) 867-40-86; 867-41-72 fax. (15) 867-42-81

http://bip.bogoria.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.bogoria.pl

 

Ogłoszenie nr 762744-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

 
Gmina Bogoria: Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogoria, krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13 , 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (URL): http://bogoria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bogoria.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bogoria.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
ul. Opatowska 13, 28 - 210 Bogoria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii
Numer referencyjny: IR.271.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii” Zakres zamówienia obejmuje między innymi: Wykonanie robót ziemnych Wykonanie prac rozbiórkowych Wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych Wykonanie warstwy ścieralnej z kruszyw łamanego Regulacja przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych. Wykonanie nawierzchni, warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych Wykonanie zatoki autobusowych Montaż oznakowania pionowego i poziomego Wykonanie chodników Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. Parametry techniczne drogi: długość: 260 m, szerokość jezdni: 5,00 m w tym zwężenie do 4,50 mb na odcinku 15 mb przekrój jezdni: spadek obustronny, drogowy

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.2 Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu robót: wykonanie podbudów z kruszyw łamanych, uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym wraz z utrwaleniem grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3 Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzeniu negocjacji. 6.4 Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 23.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosiła minimum 200 000,00 zł Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w szczególności przy robotach z zakresu technologii betonu wałowanego na sucho (od rozpoczęcia do zakończenia) przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres gwarancji 30,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do reaizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
/-/ Wójt Gminy Bogoria
 
 
/-/ Wójt Gminy Bogoria
 
 

Załączone pliki
SIWZ_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdfSIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg droga Południowa, Bogoria - 07.12.2020 r. (SIWZ_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdf - 983.482 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:41:43 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przetarg droga Południowa, Bogoria - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_1_Formularz_Oferty_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 1 Formularz Oferty przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_1_Formularz_Oferty_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 118.472 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:45:56 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 1 Formularz Oferty przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 1a Informacja o Podwykonawcach przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 93.097 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:46:41 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 1a Informacja o Podwykonawcach przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_1b_Wykaz_Osob_do_punktacji_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 1b Wykaz Osób do Punktacji przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_1b_Wykaz_Osob_do_punktacji_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 113.554 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:47:18 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 1b Wykaz Osób do Punktacji przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_Niezaleganiu_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 2 Oświadczenie o Niezaleganiu przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_Niezaleganiu_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 97.334 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:48:17 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 2 Oświadczenie o Niezaleganiu przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Warunki_Udzialu_Postepowanie_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 3 Oświadczenie Warunki Udziału Postępowanie przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Warunki_Udzialu_Postepowanie_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 97.262 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:49:49 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 3 Oświadczenie Warunki Udziału Postępowanie przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Podstawy_Wykluczenia_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 4 Oświadczenie Podstawy Wykluczenia przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Podstawy_Wykluczenia_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 99.191 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:50:31 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 4 Oświadczenie Podstawy Wykluczenia przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_5_Grupa_Kapitalowa_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 5 Grupa Kapitałowa przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_5_Grupa_Kapitalowa_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 92.627 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:51:05 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 5 Grupa Kapitałowa przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_6_Wykaz_Osob_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 6 Wykaz Osób przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_6_Wykaz_Osob_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 113.983 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:51:43 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 6 Wykaz Osób przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_7_Wzor_Umowy_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdfZałącznik nr 7 Wzór Umowy droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_7_Wzor_Umowy_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdf - 1043.916 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:52:22 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 7 Wzór Umowy droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_8_Wykaz_Robot_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docxZałącznik nr 8 Wykaz Robót droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_8_Wykaz_Robot_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.docx - 145.383 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:53:31 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 8 Wykaz Robót droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_10_STWi_OR_kosztorys_ofertowy_przekroje_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.zipZałącznik nr 10 STWiOR kosztorys ofertowy, przekroje droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_10_STWi_OR_kosztorys_ofertowy_przekroje_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.zip - 9368.648 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 14:56:05 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 10 STWiOR kosztorys ofertowy, przekroje droga Południowa - 07.12.2020 r.
Zalacznik_nr_9_Przedmiar_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdfZałącznik nr 9 Przedmiar droga Południowa - 07.12.2020 r. (Zalacznik_nr_9_Przedmiar_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdf - 107.521 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 15:01:27 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Załącznik nr 9 Przedmiar droga Południowa - 07.12.2020 r.
SIWZ_po_zmianie_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdfSIWZ po zmianie - przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r. (SIWZ_po_zmianie_przetarg_droga_Poludniowa_07_12_2020.pdf - 983.362 KB)
Data publikacji: 2020-12-07 16:02:46 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: SIWZ po zmianie - przetarg droga Południowa - 07.12.2020 r.
SIWZ_po_zmianie_przetarg_droga_Poludniowa_18_12_2020.pdfSIWZ po zmianie - przetarg droga Południowa - 18.12.2020 r. (SIWZ_po_zmianie_przetarg_droga_Poludniowa_18_12_2020.pdf - 983.735 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 13:35:46 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: SIWZ po zmianie - przetarg droga Południowa - 18.12.2020 r.
info_z_otwarcia_21_12_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Południowej - 21.12.2020 (info_z_otwarcia_21_12_2020.pdf - 90.992 KB)
Data publikacji: 2020-12-21 15:27:30 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Południowej - 21.12.2020

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 787
Wprowadził do systemu: Marcin Surmański, data: 2020-12-07 14:39:02
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2020-12-07 14:57:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu