Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Bogoria

Adres:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:urzad@bogoria.pl
Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 307

Data publikacji:
2020-12-11 14:10:18

Przedmiot: Gmina Bogoria: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Treść przetargu:

Znak: IR.271.17.2020

Bogoria, dnia 11.12.2020 r.


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (15) 867-40-86; 867-41-72 fax. (15) 867-42-81

http://bip.bogoria.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.bogoria.pl

Ogłoszenie nr 765790-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Gmina Bogoria: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogoria, krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13 , 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.bogoria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.bogoria.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.bogoria.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 - 210 Bogoria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023”
Numer referencyjny: IR.271.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023” • Gmina Bogoria • Urząd Gminy w Bogorii • Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii • Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii • Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii • Jadłodajnia Gminna w Bogorii • Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych • Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii. KODY CPV: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Bogoria, rachunków pomocniczych oraz funduszy celowych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy) na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 2. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, 3. Zamawiający wymaga aby obsługę bankową budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku prowadził bank, który posiada placówkę bankową lub bank który do dnia 31.01.2021 roku utworzy swoją placówkę obsługiwaną przez pracowników banku na terenie miejscowości Bogoria. 4. Objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych jednostek – instalacja, udostępnienie, aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych – bez opłat, 5. Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego. 6. Bieżące przekazywanie wyciągów bankowych z ustaleniem salda ,potwierdzenie zgodności salda, telefoniczne uzgadnianie sald rachunków bankowych na hasło, 7. Inwestowanie (O/N) wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Urząd Gminy w Bogorii oraz jednostki organizacyjne Gminy, 8. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych, 9. Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością negocjowania oprocentowania, 10. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez pobierania prowizji i opłat, 11. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego bez pobierania prowizji. 12. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami, 13.Wykonawca udzieli Gminie Bogoria na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego trakcie deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy w Bogorii. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomieniu kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem oraz wykorzystaniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR 1 M ustaloną jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca plus stała marża (z oferty). Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania procentowania. 14. „Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego bez opłat i prowizji, 15. Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bez pobierania prowizji i opłat, 16.Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza wymienionymi w przedmiocie zamówienia Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji. 17. Wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach. 18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji, stałych współczynników umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Zamawiający zastrzega, iż w czasie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej banku działającego w warunkach wolnorynkowych, wartości w tabeli opłat, prowizji, oprocentowania rachunków bankowych mogą ulegać zmianie. Jednak zmiany opłat i prowizji nie mogą przewyższać stawek opłat i prowizji zaproponowanych w ofercie przetargowej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.12.2023

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenia działalności bankowej wydane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze bankowej jednostek samorządu terytorialnego przy czym wysokość obsługiwanego budżetu musi być większa niż 20 000 000,00 PLN rocznie. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Zezwolenie na prowadzenia działalności bankowej wydane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. W/w dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. W/w oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt.VI.3.1) SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. VI.3.2) SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 5 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,- wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.l pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena bieżącej obsługi bankowej 70,00
Wysokość oprocentowania: środków finasowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym) 20,00
Wysokość oprocentowania kredytu na rachunku bieżącym 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
23. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. 24. Zmiana postanowień umowy wynikająca z postanowień art. 142 ust. 5 pkt 1-4 Pzp: 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 1 ppkt a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W zaistniałej sytuacji wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o której mowa w pkt. 1 ppkt b), c) lub d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem wżycie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt c) i d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 ppkt. b), c) i d) jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt. b), 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt. c), 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt d). 8. W przypadku zmiany, o której mowa pkt. 1 ppkt b), c) i d) , jeżeli z wnioskiem występuje zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 1), 2) i 3). 9. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 6, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 6. W takim przypadku przepisy pkt. 7-9 oraz pkt. 11 stosuje się odpowiednio. 11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
/-/ Wójt Gminy Bogoria
 
 
 
/-/ Wójt Gminy Bogoria
 
 
 
/-/ Wójt Gminy Bogoria
 
 
 
/-/ Wójt Gminy Bogoria

Załączone pliki
SIWZ_wraz_z_zalacznikami_11_12_2020.pdfSIWZ wraz z załącznikami - 11.12.2020 r. (SIWZ_wraz_z_zalacznikami_11_12_2020.pdf - 1667.361 KB)
Data publikacji: 2020-12-11 14:16:22 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami
SIWZ_wraz_zalacznikami_edytowalny_11_12_2020.docxSIWZ wraz z załącznikami - 11.12.2020 r. - wersja edytowalna (SIWZ_wraz_zalacznikami_edytowalny_11_12_2020.docx - 199.662 KB)
Data publikacji: 2020-12-11 14:17:08 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami - wersja edytowalna
Nowy_druk_oferty_przetarg_obs_bankowa_16_12_2020.pdfNowy druk oferty - przetarg obsługa bankowa - 16.12.2020 r. (Nowy_druk_oferty_przetarg_obs_bankowa_16_12_2020.pdf - 726.974 KB)
Data publikacji: 2020-12-16 11:10:52 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Nowy druk oferty - przetarg obsługa bankowa - 16.12.2020 r.
Informacja_z_otwarcia_ofert_obsluga_bankowa_18_12_2020.pdfInformacja z otwarcia ofert - przetarg obsługa bankowa - 18.12.2020 r. (Informacja_z_otwarcia_ofert_obsluga_bankowa_18_12_2020.pdf - 191.352 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 14:42:39 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja z otwarcia ofert - przetarg obsługa bankowa - 18.12.2020 r.
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_obsluga_bankowa_22_12_2020.pdfInformacja o unieważnieniu postępowania - obsługa bankowa - 22.12.2020 r. (Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_obsluga_bankowa_22_12_2020.pdf - 307.148 KB)
Data publikacji: 2020-12-22 12:17:10 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania - obsługa bankowa - 22.12.2020 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 863
Wprowadził do systemu: Mateusz Zybała, data: 2020-12-11 14:10:18
Opublikował: Mateusz Zybała, data publikacji: 2020-12-11 14:17:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu